Algemene voorwaarden - Profsaracoglu.eu
Start typing to see products you are looking for.
 • Menu
 • Categories

Shopping cart

Close
Menu

Algemene voorwaarden

Artikel 1 | Definities

In deze voorwaarden/voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing:

Afwegingstijd: de termijn waarin de consument het herroepingsrecht kan uitvoeren.

Consument: de natuurlijke persoon die zich niet bezighoudt voor rekening van een bedrijf of beroep en die tot een overeenkomst op afstand met de ondernemer komt.

Dag: kalenderdag

Een lengtetransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks producten en diensten waarvan de leveringsverplichting en de aankoop over een bepaalde periode worden gespreid.

Duurzaam medium: elk instrument dat de ontvanger of de ondernemer in staat stelt om informatie die hem persoonlijk is gericht op te slaan op een wijze die toegankelijk is voor toekomstige referentie gedurende een periode die toereikend is voor het doel van de informatie en die de ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om de afstandsovereenkomst binnen de afwegingstermijn te beëindigen.

Ondernemer: de natuurlijke persoon of corporatie die producten op afstand aanbiedt aan consumenten.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst op basis van een door het bedrijf georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en diensten, inclusief het sluiten van een overeenkomst met behulp van een of meer technieken van communicatie op afstand.

Techniek van verre communicatie: een middel dat kan worden gebruikt om een overeenkomst te sluiten zonder dat de consument en de ondernemer zich op dezelfde plaats en tegelijkertijd hebben verzameld.

Artikel 2 | Huisstijl/ondernemer

Cosmetica – Voedingssupplementen / Aylam;

Waddenweg 69, 2134 XL Hoofddorp;

Telefoonnummer: 9.00 – 17.00 uur +31 6 24528784

E-mail: info@aylam.eu

Kamer van Koophandel nummer: 71092633

BTW-identificatienummer: NL169039237B01

Indien de activiteit van de ondernemer wordt onderworpen aan een relevant vergunningenstelsel: de gegevens van de toezichthoudende autoriteit.

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

De beroepsvereniging waarvan de ondernemer lid is:

Het beroep, de locatie in de EU of in de Europese economische ruimte waar dit beroep is toegewezen:

Een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland gelden en instructies waar en hoe toegankelijk deze beroepsregels zijn.

Artikel 3 | Relevantie

Deze algemene voorwaarden/voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke definitieve afstandsovereenkomst tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van de algemene voorwaarden/voorwaarden ter beschikking van de consument gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is dat vóór de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt aangegeven dat de algemene voorwaarden/voorwaarden bij de ondernemer kunnen worden gezien en op verzoek van de consument worden deze algemene voorwaarden/voorwaarden zo spoedig mogelijk zonder extra kosten aan de consument toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, niettegenstaande het vorige artikel en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, kan de tekst van de algemene voorwaarden/voorwaarden op zodanige wijze aan de consument ter beschikking worden gesteld dat de tekst op eenvoudige wijze op een duurzaam medium kan worden opgeslagen. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is dat vóór de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt aangegeven waar de consument de

nditions/terms elektronisch en dat deze voorwaarden/voorwaarden op verzoek van de consument elektronisch of anderszins zonder extra kosten naar de consument worden verzonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden/voorwaarden, specifieke product- en servicevoorwaarden ook van toepassing zijn, het tweede en derde artikel mutatis zijn en in geval van tegenstrijdige voorwaarden/voorwaarden kan de consument beroep instellen op de relevante voorwaarden/voorwaarden die het gunstigst zijn voor de consument.

Artikel 4 | Bieden

Als een aanbieding een beperkte geldigheid heeft of andere specificaties heeft, wordt dit nadrukkelijk vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden producten en diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van de producten/diensten door de consument mogelijk te maken. De beelden die door de ondernemer worden gebruikt zijn ware voorstellingen van de producten en diensten. Kennelijke fouten en fouten binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie dat het voor de consument duidelijk is welke rechten en verplichtingen verband houden met het aanbod wanneer het door de consument wordt aanvaard. Dit betreft met name:

prijs inclusief belastingen

eventuele leveringskosten

de wijze waarop de overeenkomst is gesloten en de nodige handtekeningen

of het herroepingsrecht moet worden toegepast

de wijze van betaling, levering en uitvoering van het contract

de termijn voor de aanvaarding van het aanbod of de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert

het niveau van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten voor het gebruik van de technologie voor communicatie op afstand op een andere grond worden berekend dan het normale tarief voor communicatie

indien de overeenkomst na de sluiting wordt gearchiveerd en zo ja, hoe deze voor de consument te raadplegen

de wijze waarop de consument, alvorens de overeenkomst te sluiten, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte informatie kan controleren en zo nodig ook kan herstellen

alle andere talen, waaronder het Nederlands, voor de overeenkomst

de gedragscodes waaraan de ondernemer onderworpen is en de wijze waarop de consument de gedragscodes elektronisch kan raadplegen; En

de minimale duur van de afstandsovereenkomst in geval van een lengtetransactie.

Artikel 5 | De overeenkomst

De overeenkomst wordt, behoudens het bepaalde in lid 4, afgerond op het moment dat de consument het aanbod aanvaardt en aan de voorwaarden voldoet.

Indien de consument het aanbod elektronisch heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onmiddellijk elektronisch dat hij de aanvaarding van het aanbod heeft ontvangen. Zolang de ondernemer de aanvaarding niet heeft bevestigd, kan de consument de overeenkomst beëindigen.

Als de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, zal de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de elektronische gegevensoverdracht te beschermen en dat hij een veilige webomgeving zal garanderen. Als de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer de nodige veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan binnen het wettelijk kader melden of controleren of de consument aan de betalingsverplichtingen kan voldoen, en ook alle belangrijke feiten en factoren controleren die nodig zijn om een goede afstandsovereenkomst af te ronden. Indien de ondernemer op basis van onderzoek goede redenen heeft om de overeenkomst niet te sluiten, heeft hij het recht om een bestelling/verzoek te motiveren en te weigeren of kan hij bijzondere voorwaarden koppelen aan de uitvoering van het aanbod.

De ondernemer moet

de volgende informatie met de producten of diensten te verzenden, geschreven of op een zodanige wijze dat de consument de gegevens op een duurzaam medium op een toegankelijke manier kan opslaan:
 • Het adres van het bedrijf voor de consument om klachten in te dienen
 • De voorwaarden en de wijze waarop de consument het herroepingsrecht kan uitvoeren en een duidelijke aanwijzing in verband met de uitsluiting van het herroepingsrecht.
 • Informatie over after sales garanties en diensten
 • Artikel 4, lid 3, tenzij de ondernemer deze informatie reeds vóór de uitvoering van de overeenkomst heeft toegezonden.
 • De vereisten voor beëindiging van de overeenkomst als de overeenkomst een looptijd heeft van één jaar of meer of van als deze een onbepaalde duur heeft.

In het geval van een lengtetransactie is de vorige clausule e. alleen van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 | Herroepingsrecht

Levering van producten:

Na aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen te ontbinden. De bedenktijd begint op de dag nadat de consument het product ontvangt of een vooraf aangewezen vertegenwoordiger door de consument die aan de ondernemer bekend is gemaakt.

Tijdens de bedenktijd moet de consument het product en de verpakking zorgvuldig behandelen. Hij mag het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover nodig is te beoordelen of hij het product wil houden. Indien hij het herroepingsrecht wil uitvoeren, zal hij het product met alle toebehoren en - indien redelijkerwijs mogelijk - in de originele conditionering en verpakking aan de ondernemer teruggeven, in overeenstemming met de verstrekte redelijke en duidelijke instructies van de ondernemer.

Dienstverlening van diensten:

Na de levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende ten minste 14 dagen, te beginnen op de dag van het aangaan van de overeenkomst, te ontbinden.

Om het herroepingsrecht uit te voeren, moet de consument zich houden aan de redelijke en duidelijke instructies die de ondernemer bij het aanbod of ten slotte bij de levering van de dienst heeft gegeven.

Artikel 7 | Opnamekosten

Als de consument het herroepingsrecht uitvoert, hoeft hij niet meer te betalen dan de kosten van het retourneren van het product.

Indien de consument een betaling heeft verricht, betaalt de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de intrekking of na de terugzending, terug.

Artikel 8 | Uitsluitingsrecht van intrekking

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover bepaald in de leden 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen van toepassing indien de ondernemer dit ten minste op tijd vóór de sluiting van de overeenkomst duidelijk heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor de volgende producten:

 • Die door de ondernemer worden vastgesteld volgens specificaties van de consument
 • Dat ze duidelijk persoonlijk van aard zijn
 • Die niet kan worden geretourneerd vanwege hun aard
 • Dat kan snel bederven of verouderen
 • Waarvan de prijs is gebonden aan schommelingen op de financiële markt die de ondernemer heeft geen invloed
 • Individuele kranten en tijdschriften
 • Voor
audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument het zegel heeft verbroken.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor de volgende diensten:

 • Met betrekking tot logies, vervoer, restaurants of om vrije tijd door te brengen op een bepaalde datum of gedurende een bepaalde periode.
 • Waarvan de levering is begonnen met de uitdrukkelijke toestemming van de consument voordat de bedenktijd is verstreken.
 • Betreffende weddenschappen en loterijen

Artikel 9 | Prijzen

Tijdens de in de aanbieding vermelde geldigheidsperiode worden de prijzen van de aangeboden producten en diensten niet verhoogd, behalve voor prijswijzigingen als gevolg van veranderende BTW-tarieven.

Niettegenstaande de vorige alinea kan de ondernemer producten en diensten met variabele prijzen aanbieden wanneer deze prijzen onderhevig zijn aan schommelingen op de financiële markt en wanneer de ondernemer geen invloed heeft. Deze obligatieage aan schommelingen en het feit dat de vermelde prijzen richtprijzen zijn zullen met het aanbod worden vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan als deze het gevolg zijn van wettelijke voorschriften of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst alleen als de ondernemer dit heeft bepaald en:

 • Deze zijn het resultaat van wettelijke voorschriften of bepalingen; Of
 • De consument heeft de bevoegdheid om de overeenkomst te beëindigen vanaf de dag dat de prijsverhoging van kracht wordt.

De genoemde prijzen in de aanbieding zijn inclusief BTW.

Artikel 10 | Overeenstemming en garanties

De ondernemer zorgt ervoor dat de producten en diensten voldoen aan de overeenkomst, zorgt voor de in de genoemde specificaties, zorgt voor redelijke eisen, deugdelijkheid en of nut en zorgt op de datum van de vaststelling voor de bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen zorgt de ondernemer er ook voor dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument in het kader van de overeenkomst tegen de ondernemer kan indienen.

Artikel 11 | Levering en uitvoering

De ondernemer houdt met de grootst mogelijke zorg rekening met de ontvangst en uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen voor diensten.

Het adres dat door de consument aan de ondernemer is bekendgemaakt, wordt beschouwd als de bezorgplaats.

Rekening houdend met wat in artikel 4 van de algemene voorwaarden/voorwaarden is vermeld, voert de ondernemer de aanvaarde bestellingen snel, maar uiterlijk binnen 30 dagen uit, tenzij een langere termijn is overeengekomen. Als de levering vertraagd is of als een levering niet of gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, wordt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen na het plaatsen van de bestelling op de hoogte gebracht. In dat geval heeft de consument het recht om de overeenkomst zonder verdere kosten te beëindigen en heeft hij recht op schadevergoeding.

In geval van beëindiging overeenkomstig het vorige lid betaalt de ondernemer het bedrag dat de consument heeft betaald zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 30 dagen na de beëindiging, terug.

Indien de levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer

om een vervangend product ter beschikking te stellen. Ten minste voor de levering zal worden vermeld op een duidelijke en begrijpelijke manier dat een vervangend product zal worden geleverd. Het herroepingsrecht kan niet worden uitgesloten met betrekking tot vervangende producten. De kosten van een eventuele retourzending komen op kosten van de ondernemer.

Het risico van schade en/of verlies van producten berust bij de ondernemer tot het moment van levering bij de consument of een vooraf aangewezen en een aangekondigde vertegenwoordiger aan de ondernemer, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen. Als u een beschadigd product ontvangt, moet u dit binnen drie dagen per e-mail melden. U deze e-mail sturen naar: info@aylam.eu

Artikel 12 | Lengtetransacties: duur, beëindiging en verlenging

Beëindigen

De consument kan te allen tijde een overeenkomst beëindigen die voor onbepaalde tijd is gesloten en die zich uitstrekt tot de regelmatige levering van producten (inclusief elektriciteit) en diensten die voldoen aan de toepasselijke beëindigingsregels van een opzegging van niet meer dan een maand.

De consument kan te allen tijde een voor een bepaalde periode gesloten overeenkomst beëindigen die zich uitstrekt tot de regelmatige levering van producten (inclusief elektriciteit) of dienst aan het einde van de definitieve periode met inachtneming van de toepasselijke beëindigingsgronden van een opzegging van niet meer dan één maand.

De consument kan in de in de vorige genoemde overeenkomsten:

te allen tijde eindigen zonder beperkingen om op een bepaald tijdstip of tijdens een bepaalde periode te beëindigen

ten minste eindigen op dezelfde manier als ze worden aangegaan door hem

te allen tijde eindigen met dezelfde kennisgeving als de ondernemer heeft verkregen voor zichzelf.

Extensie

Een overeenkomst die voor een bepaalde tijd is gesloten en die zich uitstrekt tot een regelmatige levering van producten (inclusief elektriciteit) of diensten, mag niet automatisch worden verlengd of verlengd voor een vaste duur.

Niettegenstaande de vorige alinea kan een overeenkomst die voor een bepaalde tijd is aangegaan en die zich uitstrekt tot een regelmatige levering van dagbladen, weekbladen en tijdschriften automatisch worden verlengd met een bepaalde duur van drie maanden. Indien de consument deze verlengde overeenkomst aan het einde van de verlengingsperiode kan beëindigen met een opzeggingstermijn van één maand.

Een overeenkomst die voor een bepaalde tijd is gesloten en die zich uitstrekt tot een regelmatige levering van producten en diensten, mag slechts automatisch voor onbepaalde tijd worden verlengd indien de consument te allen tijde eindigt met een opzegtermijn van niet meer dan één maand en een opzegtermijn van niet meer dan drie maanden indien de overeenkomst zich uitstrekt tot een regelmatige levering , maar minder dan een keer per maand, van dagbladen, weekbladen en tijdschriften.

Een overeenkomst die voor een bepaalde tijd is aangegaan en die zich uitstrekt tot een regelmatige levering van dagbladen, weekbladen en tijdschriften (proef- en introductieabonnement) wordt niet automatisch verlengd en eindigt automatisch aan het einde van de proefperiode of introductieperiode.

Duur

Indien een overeenkomst een looptijd van meer dan één jaar heeft, kan de consument na een jaar te allen tijde eindigen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand, tenzij redelijkheid en billijkheid vóór het einde van de overeengekomen duur tegen beëindiging worden verzet.

Artikel 13 | Betalingen

Tenzij anders overeengekomen, moeten de verschuldigde bedragen door de consument worden voldaan binnen 7 dagen na het ingaan van de in artikel 6 bedoelde bedenktijd, paragra

ph 1. In het geval van een overeenkomst om een dienst te verlenen, begint de bedenktijd nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

Bij de verkoop van producten aan consumenten mag een vooruitbetaling van meer dan 50% nooit worden vastgelegd in de algemene voorwaarden. Wanneer een vooruitbetaling is vastgesteld, kan de consument geen rechten met betrekking tot de uitvoering van de desbetreffende order of dienst(en) doen gelden voordat de voorgeschreven betaling is verricht.

De consument heeft de plicht om de ondernemer op de hoogte te stellen van onjuistheden in de betalingsgegevens.

In geval van wanbetaling door de consument heeft de ondernemer, onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, het recht om de redelijke kosten in rekening te brengen die vooraf aan de consument bekend worden gemaakt.

Artikel 14 | Klachten

De ondernemer beschikt over een voldoende openbare klachtenprocedure en behandelt de klacht volgens deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen een redelijke termijn volledig en duidelijk aan de ondernemer worden voorgelegd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

De klachten die bij de ondernemer worden ingediend, worden binnen 14 dagen na de dag van ontvangst beantwoord. Indien een klacht een te verwachten langere verwerkingstijd heeft, zal de ondernemer binnen 14 dagen een bevestiging en een indicatie beantwoorden wanneer de consument een meer gedetailleerd antwoord zal ontvangen.

Als een klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, is er een geschil dat onderworpen is aan de geschillenbeslechting.

Artikel 15 | Geschillen

Het Nederlandse recht is uitsluitend van toepassing op overeenkomsten tussen ondernemer en consument, waarna deze algemene voorwaarden/voorwaarden verband houden met.

Bij geschillen kan de consument terecht bij Stichting WebwinkelKeur en deze stichting zal gratis bemiddelen. Als beide partijen niet tot een oplossing kunnen komen, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door Stichting GeschilOnline. (GeschilOnline.nl Stichting) De uitspraak van deze stichting is bindend en zowel de consument als de ondernemer accepteren deze bindende uitspraak.

Artikel 16 | Aanvullende en verschillende bepalingen

Aanvullende of andere bepalingen in vergelijking met de algemene voorwaarden/voorwaarden mogen niet tot nadeel van de consument leiden en moeten schriftelijk worden vastgelegd op een zodanige wijze dat de consument deze op een toegankelijke manier op een duurzaam medium kan opslaan.

Scroll To Top

#title#

#price#
×